Cele


CELE STOWARZYSZENIA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW CE UW

1. Integracja środowiska studentów, doktorantów, absolwentów i kadry naukowej – w szczególności osób związanych z Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetem Warszawskim.

2. Kultywowanie tradycji ruchu studenckiego, promowanie prac badawczych nad historią tego ruchu.

3. Stworzenie członkom Stowarzyszenia warunków do zdobywania wiedzy i nabywania doświadczenia w sprawach społecznych i zawodowych.

4. Integracja polskiego i światowego środowiska akademickiego wokół idei integracji europejskiej oraz propagowania tych idei.

5. Animowanie wymiany poglądów w obszarach związanych z integracją europejską, rolą Polski w świecie oraz stosunkami międzynarodowymi.

6. Wspieranie działań na rzecz rozwoju nauki, kultury, sportu i turystyki.

7. Wspieranie i kreowanie inicjatyw, dążących do budowy społeczeństwa obywatelskiego opierającego się na zasadach tolerancji, demokracji, praworządności i sprawiedliwości.

8. Wspieranie Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego

9. Promocja Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, szczególnie w zakresie osiągnięć edukacyjnych, naukowo-badawczych, wydawniczych i społecznych.

10. Służenie władzom Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego radą i pomocą, szczególnie w zakresie wzbogacania oferty dydaktycznej, podnoszenia jakości kształcenia, rozwoju badań i wymian
międzynarodowych oraz kreowania wizerunku CE UW.

11. Wskazywanie społeczności wysokich i etycznych standardów zachowań.

12. Stwarzanie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości gospodarczej i polityki regionalnej.